Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης & Συνεργασίας

Όροι Χρήσης & Συνεργασίας για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής / Υποστηρικτικής Ψυχοθεραπείας μέσω Διαδικτύου (SKYPE) με την κ. Κεχαγιά Ελευθερία – Έρη (Kehayias Eleftheria – Erie) και τον ιστότοπο www.psychiki-ygeia.gr

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους κάτω απ’ τους οποίους διεξάγεται η εφαρμογή της διαδικτυακής συμβουλευτικής και σκεφθείτε αν αποτελεί μια παρέμβαση που ταιριάζει σε σας και στο είδος των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε.

Οι διαδικτυακές (online) συνεδρίες διέπονται στα κύρια σημεία τους από τους ιδίους όρους που διέπουν τις συμβουλευτικές/θεραπευτικές συνεδρίες, οι οποίες διεξάγονται σε χώρο γραφείου. Συνεπώς, στη διαδικτυακή (on-line) συμβουλευτική, η Σύμβουλος υπέχει την ίδια ακριβώς υποχρέωση τήρησης του απορρήτου, όπως και στις συμβουλευτικές συνεδρίες που διεξάγονται εντός γραφείου (σημειώνεται ότι από την υποχρέωση απορρήτου εξαιρούνται περιπτώσεις απειλής της σωματικής ακεραιότητας ή/και της ζωής του ιδίου του Συμβουλευόμενου ή άλλων ανθρώπων).

Η διαδικτυακή (on-line) συμβουλευτική δεν αντικαθιστά την δια ζώσης (δηλαδή σε περιβάλλον γραφείου) συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία, όταν και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από τη Σύμβουλο, όπως ιδίως σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης (π.χ σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης ιατρικής/ψυχιατρικής βοήθειας ή απειλής της σωματικής ακεραιότητας ή/και της ζωής του ενδιαφερόμενου ή άλλου ανθρώπου), ή σε περιπτώσεις συγκεκριμένων διαγνωστικών κατηγοριών σοβαρότατων ψυχικών παθήσεων όπου η Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου δεν συνιστάται. Επισημαίνεται επίσης ότι, κατ’ αρχήν τουλάχιστον, οι συνεδρίες σε περιβάλλον γραφείου καλό είναι να προτιμώνται, έναντι των συνεδριών που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, δεδομένου ότι στις πρώτες, δεν παρεμβάλλονται «καλώδια και οπτικές ίνες», πράγμα που διευκολύνει τη Σύμβουλο κατά την εκτέλεση του έργου της.
Παρ’ όλα αυτά, όταν η συνεδρία σε περιβάλλον γραφείου δεν είναι πρακτικά εφικτή για διάφορους λόγους (π.χ. χιλιομετρική απόσταση λόγω διαμονής σε άλλη πόλη ή χώρα, φυσική δυσκολία στη μετακίνηση κ.α.), οι διαδικτυακές συνεδρίες μπορούν να αποδειχθούν μία λειτουργική και βοηθητική εναλλακτική λύση.

Η ωφέλεια του συμβουλευόμενου/ συμβουλευόμενων (ζευγάρια), δύναται να μεγιστοποιηθεί, όταν, σε περιπτώσεις όπου είναι εφικτό, οι αρχικές συνεδρίες γνωριμίας (πρώτη ή/και δεύτερη τουλάχιστον), πραγματοποιούνται στο γραφείο της Συμβούλου, ή ακόμη αν, κατά την πορεία της συνεργασίας, κάποιες (από τις επόμενες) συνεδρίες λάβουν χώρα στο γραφείο της Συμβούλου.
Για τον λόγο αυτό, κατά περίπτωση – ενδέχεται – να τεθεί από τη Σύμβουλο ως απαραίτητη προϋπόθεση, η πραγματοποίηση των αρχικών συνεδριών (πρώτης ή/και δεύτερης τουλάχιστον) να λάβει χώρα στο γραφείο της και να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι διαδικτυακές συνεδρίες.

Η Σύμβουλος δε φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων από κακόβουλη χρήση/παρεμβολή τρίτων στο διαδίκτυο (hackers). Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή συνεδρία διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους έναντι παντός υπευθύνου για την κακόβουλη αυτή χρήση.

Η όλη διαδικασία των συνεδριών διεξάγεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για διαδικτυακή (on-line) παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής / ψυχοθεραπείας, έγκριτων επαγγελματικών σωματείων και συλλόγων Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας, όπως της BACP (Βρετανικός Σύλλογος Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας), που θεωρείται παγκοσμίως ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους οργανισμούς ψυχικής υγείας.

Είναι αυτονόητο ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας (session) θα κοινοποιούνται τόσο από τον πελάτη προς τη Σύμβουλο, όσο και από τη Σύμβουλο προς τον Πελάτη, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. Απαγορεύεται ρητά και στα δύο μέρη η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή και δημοσιοποίηση τμημάτων ή και του συνόλου της συνεδρίας (του οπτικοαουστικού ή και μόνον του ηχητικού υλικού) χωρίς την έγγραφη προηγούμενη συναίνεση του άλλου μέρους. Τυχόν τέτοια χρήση επισύρει τις αντίστοιχες έννομες συνέπειες σε αστικό, διοικητικό και ποινικό επίπεδο.

Ο πελάτης θεωρεί το εκάστοτε συμφωνηθέν τίμημα της διαδικτυακής (on-line) συμβουλευτικής συνεδρίας,πλήρως αποδεκτό,ως εύλογο και δίκαιο.Η διάρκεια της συνεδρίας ορίζεται στα 50′.Η συνεδρία θα πραγματοποιείται μία τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα μετά την επιβεβαίωση καταβολής του ως άνω τιμήματος, αναλόγως και των υποχρεώσεων που έχει κάθε μέρος, αφού προηγηθεί γραπτή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή μέσω ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS), ή τηλεομοιότυπου (fax) και προσυννενόηση των δύο πλευρών.

Σε περίπτωση που η προκαθορισθείσα συνεδρία δεν πραγματοποιηθεί εξ υπαιτιότητάς του πελάτη (για οιονδήποτε λόγο όπως π.χ ασθένειά του, έκτακτο/απρόβλεπτο κώλυμά του πάσης φύσης, κ.τ.λ.), ο ενδιαφερόμενος, όπως άλλωστε ισχύει και στην αντίστοιχη περίπτωση της ακύρωσης/αναβολής συνεδριών που λαμβάνουν χώρα στο γραφείο της Συμβούλου, δε δικαιούται να αξιώσει την επιστροφή της καταβληθείσας αμοιβής, δεδομένης της δέσμευσης του επαγγελματικού χρόνου της Συμβούλου για δική του αποκλειστική χρήση. Σε περίπτωση που η Σύμβουλος ενημερωθεί για την όποια δυσκολία ή αδυναμία παρουσίας του πελάτη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την προκαθορισθείσα ημερομηνία της (διαδικτυακής) συνεδρίας, είναι δυνατή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Συμβούλου, η μετάθεση της συνεδρίας σε άλλη κοινώς αποδεκτή ημερομηνία.

Σε περίπτωση τεχνικού κωλύματος που συνεπάγεται τη διακοπή της διαδικτυακής σύνδεσης ή την αδυναμία διαδικτυακής επικοινωνίας εξαιτίας τεχνικών απρόοπτων προβλημάτων οποιασδήποτε των δύο πλευρών, τότε πραγματοποιείται νέα επικοινωνία, τηλεφωνική ή γραπτή για τον προσδιορισμό της μεταφοράς της προγραμματισμένης συνεδρίας, σε νέο, κοινά αποδεκτό χρόνο.

Σημειώνεται ρητά ότι η επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατή, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής πληρωμής.

Η διαδικτυακή Συμβουλευτική διαφέρει σε κάποια σημεία, από τη ζωντανή συνεδρία «πρόσωπο με πρόσωπο» στο γραφείο της Συμβούλου. Δεδομένου του μεγαλύτερου περιορισμού στην πρόσβαση ή στην «ανάγνωση» των εκφράσεων του προσώπου ή του τόνου της φωνής του συμβουλευόμενου, η διαδικτυακή συνεδρία είναι δεκτικότερη παρανοήσεων ή/και παρερμηνειών. Για τον λόγο αυτό, αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει αρχική καλή προαίρεση και από τις δύο πλευρές και να επικρατεί η αίσθηση ότι η Σύμβουλος κάνει το καλύτερο δυνατό προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής βοήθειας του πελάτη, παρότι κάποιοι όροι του συμβουλευτικού/θεραπευτικού πλαισίου, ή αναφορές κατά τη διαδικασία, μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστα ή επίπονα συναισθήματα. Η πρόοδος όμως και η συναισθηματική ενηλικίωση, σχεδόν ποτέ δεν επιτυγχάνονται τελείως «αναίμακτα» και χωρίς κάποιον αγώνα. Είναι σημαντικό, μέσα στη διάρκεια της συνεργασίας, να προσπαθούν και οι δύο πλευρές να εκφράζουν κάθε φορά αβίαστα αυτά που αισθάνονται, όποια κι να είναι αυτά.

Η πληρωμή των online συνεδριών γίνεται μέσω δύο τρόπων:

  • με έμβασμα σε λογαριασμό τραπέζης που θα σας δοθεί από τη Σύμβουλο, στην τράπεζα ALPHA BANK ή ΕΘΝΙΚΗ
  • μέσω της ασφαλούς υπηρεσίας PAYPAL

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διένεξης ή διαφωνίας κατά την εφαρμογή των παρόντων όρων, εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Είστε ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας!